13 września 2011

Sprawozdania

Zakres i metody badania sprawozdania finansowego

Biegli rewidenci w trakcie swej pracy zajmują się następującymi zagadnieniami:

Etap pierwszy obejmuje badanie i ocenę:

 1. podstaw prawnych funkcjonowania podmiotu gospodarczego
 2. stosowanych systemów ewidencji operacji gospodarczych, kontroli wewnętrznej oraz informatycznego
 3. polityki rachunkowości, rzetelności ksiąg rachunkowych oraz kontrolę prawidłowości przeprowadzonej inwentaryzacji

Etap drugi obejmuje badanie zasadnicze, które rozpoczyna się po przedłożeniu pełnego sprawozdania finansowego.

 1.  W trakcie badania ustala się prawidłowość aktywów i pasywów oraz wyniku finansowego, a także prawidłowość rozliczeń z budżetem państwa w takim zakresie, jaki badający uzna za niezbędny do wydania opinii o rzetelności prezentowanego sprawozdania finansowego. Ponieważ badanie prowadzone jest metodą wyrywkową, biegły zobowiązany jest do ustalenia poziomu ryzyka badania (ryzyko przeoczenia, ryzyko kontroli, ryzyko nieodłączne) oraz poziomu istotności popełnienia błędu.Przyjęto następujące przedziały poziomu istotności:
  – poniżej 3 % sumy bilansowej – błąd nieistotny
  – pomiędzy 3 – 6 % sumy bilansowej – indywidualne uznanie biegłego
  – powyżej 6 % sumy bilansowej – błąd istotny

  Biegli rewidenci w trakcie badania, oceniając ryzyko badania, mogą przyjmować inne przedziały poziomu istotności, a także inną bazę odniesienia, np. przychody jednostki. Badanie zostanie przeprowadzone na tak dobranych próbach ksiąg i dowodów księ-gowych, aby dokumentacja badania stanowiła wystarczającą podstawę do sformułowania opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.

 2. Na tym etapie badania biegły dokonuje oceny sytuacji majątkowej i finansowej badanej firmy. W jednostkach, które są zobowiązane do sporządzania zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunku przepływów pieniężnych lub sprawozdania z działalności badanego podmiotu za rok obrotowy, biegli rewidenci dokonują ich badania i oceny.

Etap trzeci badania poświęcony jest sformułowaniu opinii o prawidłowości i rzetelności sprawozdania finansowego oraz przygotowaniu raportu z przebiegu badania. Z treścią obu dokumentów kierownictwo badanego podmiotu będzie zapoznane.

Dla uzyskania pewności, że prace zostały wykonane według właściwych standardów jakości, rezultaty badania poddane zostaną wewnętrznej ocenie niezależnego weryfikatora. Jego pozytywna opinia upoważnia zarząd spółki PTE-PROFIT do przekazania opinii i raportu Zamawiającemu. PTE-PROFIT sp. z o.o. zapewnia poufność informacji powziętych w trakcie badania. Spółka jest ubezpieczona na wypadek odpowiedzialności cywilnej.

Plan badania sprawozdania finansowego (ramowy)

1. Zebranie podstawowych informacji o firmie
– Rodzaje działalności i kondycja ekonomiczno-finansowa firmy
– Struktura organizacyjna firmy
– Funkcjonowanie rachunkowości w powiązaniu z systemem kontroli wewnętrznej
– Oszacowanie istotności i ryzyka badania

2. Analiza i ocena następujących dokumentów firmy:
– Przyjęte zasady rachunkowości
– Regulaminy wewnętrzne (obiegu dokumentów, pracy, wynagradzania itd.)
– Sprawozdanie finansowe za rok ubiegły (zatwierdzenie, przekazanie właściwym organom)
– Sprawozdania sporządzone przez firmę na rzecz upoważnionych instytucji
– Ciągłość bilansowa oraz dokumentacja inwentaryzacyjna

3. Opracowanie analizy działalności oraz sytuacji majątkowej i finansowej badanej firmy
– Dobór wskaźników charakteryzujących sytuację ekonomiczno-finansową firmy
– Ocena stanu majątkowego i finansowego firmy
– Ocena możliwości kontynuowania działalności

4. Badanie aktywów bilansu
– Wartości niematerialne i prawne
– Rzeczowe aktywa trwałe
– Należności długoterminowe
– Inwestycje długoterminowe
– Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
– Zapasy
– Należności krótkoterminowe
– Inwestycje krótkoterminowe
– Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

5. Badanie pasywów bilansu
– Kapitały (fundusze) własne
– Rezerwy na zobowiązania
– Zobowiązania długoterminowe
– Zobowiązania krótkoterminowe
– Bierne rozliczenia międzyokresowe

6. Badanie rachunku zysków i strat
– Przychody ze sprzedaży
– Pozostałe przychody operacyjne
– Przychody finansowe
– Koszty działalności operacyjnej
– Pozostałe koszty operacyjne
– Koszty finansowe
– Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych (zyski, straty nadzwyczajne)
– Wynik finansowy brutto i netto
– Dochód podatkowy za okres obrachunkowy
– Podatek dochodowy
– Zestawienie korekt dla podatku dochodowego

7. Badanie pozostałych sprawozdań
– Rachunek przepływów pieniężnych
– Zestawienie zmian w kapitale własnym
– Wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia
– Zdarzenia po dacie bilansu
– Sprawozdanie zarządu z działalności

8. Zakończenie badania
– Zebranie oświadczeń
– Przegląd badania, aktualizacja planu badania i sprawdzenie realizacji całości planu
– Opracowanie projekt opinii i raportu
– Uzgodnienie ww. projektów z weryfikatorem wyznaczonym przez zarząd spółki PTE-PROFIT
– Przedstawienie ostatecznych wyników badania, opinii i ewentualnego listu intencyjnego
– Opracowanie ostatecznej wersji opinii i raportu oraz skompletowanie dokumentacji badania