13 września 2011

Sprawozdania

Harmonogram przeprowadzenia badania

 1. Badanie wstępne(IV kwartał roku obrotowego)
 2. Identyfikacja jednostki i ocena ryzyka badania. Analiza środowiska i zrozumienie kontroli wewnętrznej w Jednostce. Identyfikacja badanego sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy (przed rokiem badanym).
 3. Ocena funkcjonowania systemu rachunkowości w powiązaniu z systemem kontroli wewnętrznej. Weryfikacja zgodności dotyczącej systemu księgowości i kontroli wewnętrznej.
 4. Obserwacja inwentaryzacji istotnych składników majątku jednostki. Ocena spełnienia obowiązku przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów.
 5. Ustalenie wstępnej strategii badania sprawozdania finansowego. Określenie kluczowych obszarów badania. Oszacowanie poziomów istotności. Wstępny przegląd analityczny.
 1. Badanie zasadnicze – (termin zgodnie z ogłoszeniem) – po przedstawieniu przez jednostkę sprawozdania finansowego za rok badany.
 2. Opracowanie strategii i szczegółowego planu badania, w tym:
 • wytypowanie istotnych cząstkowych obszarów sprawozdania finansowego oraz zagadnień do zbadania przy zastosowaniu szczegółowych procedur badania.
 1. Badanie dokumentacji jednostki oraz wiarygodności danych (stwierdzeń) zawartych w badanym sprawozdaniu finansowym i ich zgodności z wiążącymi jednostkę zasadami rachunkowości, w tym:
 • określenie obszarów podatnych na istotne zniekształcenia,
 • przeprowadzenie szczegółowych testów wiarygodności,
 • szczegółowe badania wiarygodności pozycji/obszarów sprawozdania finansowego – przy zastosowaniu odpowiednich technik i procedur badania.
 1. Opracowanie dokumentacji rewizyjnej z badania sprawozdania finansowego jednostki.
 1. Badanie końcowe – Podsumowanie realizacji i wyników badania
 2. Rozpoznanie zniekształceń, końcowy przegląd analityczny. Ocena sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego jednostki.
 3. Przedstawienie Kierownictwu jednostki korekt stwierdzeń prezentowanych
  w badanym sprawozdaniu finansowym jednostki i ich wprowadzenie do ksiąg rachunkowych.
 4. Sporządzenie i przekazanie przez Zarząd Jednostki stosownych oświadczeń dotyczących prawidłowości, kompletności i rzetelności przedstawionego do badania sprawozdania finansowego oraz innych odpowiednich oświadczeń.
 5. Sporządzenie „Sprawozdania z badania” sprawozdania finansowego wraz
  z zawartą w nim Opinią na podstawie ustaleń wynikających z opracowanej dokumentacji rewizyjnej.
 6. Wydanie organowi zatwierdzającemu sprawozdanie finansowe jednostki, rezultatów badania w postaci „Sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta
  z badania rocznego sprawozdania finansowego”.

 

Dla uzyskania pewności, że prace zostały wykonane według właściwych standardów jakości, rezultaty badania poddane zostaną wewnętrznej ocenie niezależnego weryfikatora. Jego pozytywna opinia upoważnia zarząd spółki PTE-PROFIT do przekazania sprawozdania. Zamawiającemu PTE-PROFIT sp. z o.o. zapewnia poufność informacji powziętych w trakcie badania.