13 września 2011

Sprawozdania

Zakres i metody badania sprawozdania finansowego

 1. Badanie wstępne(IV kwartał roku obrotowego)
 2. Identyfikacja jednostki i ocena ryzyka badania. Analiza środowiska i zrozumienie kontroli wewnętrznej w Jednostce. Identyfikacja badanego sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy (przed rokiem badanym).
 3. Ocena funkcjonowania systemu rachunkowości w powiązaniu z systemem kontroli wewnętrznej. Weryfikacja zgodności dotyczącej systemu księgowości i kontroli wewnętrznej.
 4. Obserwacja inwentaryzacji istotnych składników majątku jednostki. Ocena spełnienia obowiązku przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów.
 5. Ustalenie wstępnej strategii badania sprawozdania finansowego. Określenie kluczowych obszarów badania. Oszacowanie poziomów istotności. Wstępny przegląd analityczny.
 1. Badanie zasadnicze – (termin zgodnie z ogłoszeniem) – po przedstawieniu przez jednostkę sprawozdania finansowego za rok badany.
 2. Opracowanie strategii i szczegółowego planu badania, w tym:
 • wytypowanie istotnych cząstkowych obszarów sprawozdania finansowego oraz zagadnień do zbadania przy zastosowaniu szczegółowych procedur badania.
 1. Badanie dokumentacji jednostki oraz wiarygodności danych (stwierdzeń) zawartych w badanym sprawozdaniu finansowym i ich zgodności z wiążącymi jednostkę zasadami rachunkowości, w tym:
 • określenie obszarów podatnych na istotne zniekształcenia,
 • przeprowadzenie szczegółowych testów wiarygodności,
 • szczegółowe badania wiarygodności pozycji/obszarów sprawozdania finansowego – przy zastosowaniu odpowiednich technik i procedur badania.
 1. Opracowanie dokumentacji rewizyjnej z badania sprawozdania finansowego jednostki.
 1. Badanie końcowe – Podsumowanie realizacji i wyników badania
 2. Rozpoznanie zniekształceń, końcowy przegląd analityczny. Ocena sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego jednostki.
 3. Przedstawienie Kierownictwu jednostki korekt stwierdzeń prezentowanych
  w badanym sprawozdaniu finansowym jednostki i ich wprowadzenie do ksiąg rachunkowych.
 4. Sporządzenie i przekazanie przez Zarząd Jednostki stosownych oświadczeń dotyczących prawidłowości, kompletności i rzetelności przedstawionego do badania sprawozdania finansowego oraz innych odpowiednich oświadczeń.
 5. Sporządzenie „Sprawozdania z badania” sprawozdania finansowego wraz
  z zawartą w nim Opinią na podstawie ustaleń wynikających z opracowanej dokumentacji rewizyjnej.
 6. Wydanie organowi zatwierdzającemu sprawozdanie finansowe jednostki, rezultatów badania w postaci „Sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta
  z badania rocznego sprawozdania finansowego”.

 

Dla uzyskania pewności, że prace zostały wykonane według właściwych standardów jakości, rezultaty badania poddane zostaną wewnętrznej ocenie niezależnego weryfikatora. Jego pozytywna opinia upoważnia zarząd spółki PTE-PROFIT do przekazania sprawozdania. Zamawiającemu PTE-PROFIT sp. z o.o. zapewnia poufność informacji powziętych w trakcie badania.

 1. Opracowanie dokumentacji rewizyjnej z badania sprawozdania finansowego jednostki.
 1. Badanie końcowe – Podsumowanie realizacji i wyników badania
 2. Rozpoznanie zniekształceń, końcowy przegląd analityczny. Ocena sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego jednostki.
 3. Przedstawienie Kierownictwu jednostki korekt stwierdzeń prezentowanych
  w badanym sprawozdaniu finansowym jednostki i ich wprowadzenie do ksiąg rachunkowych.
 4. Sporządzenie i przekazanie przez Zarząd Jednostki stosownych oświadczeń dotyczących prawidłowości, kompletności i rzetelności przedstawionego do badania sprawozdania finansowego oraz innych odpowiednich oświadczeń.
 5. Sporządzenie „Sprawozdania z badania” sprawozdania finansowego wraz
  z zawartą w nim Opinią na podstawie ustaleń wynikających z opracowanej dokumentacji rewizyjnej.
 6. Wydanie organowi zatwierdzającemu sprawozdanie finansowe jednostki, rezultatów badania w postaci „Sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta
  z badania rocznego sprawozdania finansowego”.

 

Dla uzyskania pewności, że prace zostały wykonane według właściwych standardów jakości, rezultaty badania poddane zostaną wewnętrznej ocenie niezależnego weryfikatora. Jego pozytywna opinia upoważnia zarząd spółki PTE-PROFIT do przekazania sprawozdania. Zamawiającemu PTE-PROFIT sp. z o.o. zapewnia poufność informacji powziętych w trakcie badania.

Plan badania sprawozdania finansowego (ramowy)

1. Zebranie podstawowych informacji o firmie
– Rodzaje działalności i kondycja ekonomiczno-finansowa firmy
– Struktura organizacyjna firmy
– Funkcjonowanie rachunkowości w powiązaniu z systemem kontroli wewnętrznej
– Oszacowanie istotności i ryzyka badania

2. Analiza i ocena następujących dokumentów firmy:
– Przyjęte zasady rachunkowości
– Regulaminy wewnętrzne (obiegu dokumentów, pracy, wynagradzania itd.)
– Sprawozdanie finansowe za rok ubiegły (zatwierdzenie, przekazanie właściwym organom)
– Sprawozdania sporządzone przez firmę na rzecz upoważnionych instytucji
– Ciągłość bilansowa oraz dokumentacja inwentaryzacyjna

3. Opracowanie analizy działalności oraz sytuacji majątkowej i finansowej badanej firmy
– Dobór wskaźników charakteryzujących sytuację ekonomiczno-finansową firmy
– Ocena stanu majątkowego i finansowego firmy
– Ocena możliwości kontynuowania działalności

4. Badanie aktywów bilansu
– Wartości niematerialne i prawne
– Rzeczowe aktywa trwałe
– Należności długoterminowe
– Inwestycje długoterminowe
– Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
– Zapasy
– Należności krótkoterminowe
– Inwestycje krótkoterminowe
– Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

5. Badanie pasywów bilansu
– Kapitały (fundusze) własne
– Rezerwy na zobowiązania
– Zobowiązania długoterminowe
– Zobowiązania krótkoterminowe
– Bierne rozliczenia międzyokresowe

6. Badanie rachunku zysków i strat
– Przychody ze sprzedaży
– Pozostałe przychody operacyjne
– Przychody finansowe
– Koszty działalności operacyjnej
– Pozostałe koszty operacyjne
– Koszty finansowe
– Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych (zyski, straty nadzwyczajne)
– Wynik finansowy brutto i netto
– Dochód podatkowy za okres obrachunkowy
– Podatek dochodowy
– Zestawienie korekt dla podatku dochodowego

7. Badanie pozostałych sprawozdań
– Rachunek przepływów pieniężnych
– Zestawienie zmian w kapitale własnym
– Wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia
– Zdarzenia po dacie bilansu
– Sprawozdanie zarządu z działalności

8. Zakończenie badania
– Zebranie oświadczeń
– Przegląd badania, aktualizacja planu badania i sprawdzenie realizacji całości planu
– Opracowanie projekt opinii i raportu
– Uzgodnienie ww. projektów z weryfikatorem wyznaczonym przez zarząd spółki PTE-PROFIT
– Przedstawienie ostatecznych wyników badania, opinii i ewentualnego listu intencyjnego
– Opracowanie ostatecznej wersji opinii i raportu oraz skompletowanie dokumentacji badania