13 września 2011

Uprawnienia

 

Uprawnienia spółki

Rodzaj uprawnienia Nazwa organu przyznającego i numer uprawnienia
Wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych Krajowa Rada Biegłych Rewidentów – koncesja nr 250 (uchwała KRBR z 7 października 2003 r. w sprawie publikacji listy podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych – Mon.Pol. Nr 54, poz. 851, załącznik nr 1, Lp. 1026)
Od dnia 01 stycznia 2020 roku Polska Agencja Nadzoru Audytowego (PANA) prowadzi listę firm audytorskich zgodnie z art. 57 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
Wpis do rejestru handlowego Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
nr KRS 14823

 

Podstawy prawne badania sprawozdania finansowego

Badanie sprawozdania finansowego jest przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a przede wszystkim:

  • Ustawą  z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity zamieszczony w Dz. U. z 2023 r., poz. 120)
  • Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tekst jednolity zamieszczony w U. z 2023 r., poz. 1015)
  • Ustawą z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity zamieszczony w Dz. U. 2022 poz. 1467)
  • Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (International Financial Reporting Standards)
  • Krajowymi Standardami Badania