13 września 2011

Olimpiada

     Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej dla uczniów szkół została powołana w roku szkolnym 1987/88. Jej organizatorem jest Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Organem odpowiedzialnym za poziom merytoryczny Olimpiady i jej organizację jest Komitet Główny OWE, powołany przez Zarząd Krajowy PTE. Przebieg oraz obowiązki organizatorów i uczestników Olimpiady określa regulamin organizacyjny, opracowany przez Komitet Główny OWE zgodnie z zarządzeniem MEN.

    Pod koniec sierpnia do szkół na terenie województwa mazowieckiego przekazywane są informatory o Olimpiadzie. Zgłoszenia są przyjmowane w Komitecie Okręgowym OWE do końca września.

Organizacja Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej przebiega w trzech etapach:

    I (szkolny) – odbywa się w listopadzie na terenie szkół. Czuwa nad nim Komisja Szkolna.

    II (okręgowy) – początek stycznia. Organizuje go Komitet Okręgowy, który kwalifikuje do niego najlepszych uczniów z I etapu (około 100 osób);

    III (centralny) – marzec. Organizuje i przeprowadza go Komitet Główny, który dopuszcza do finału maksymalnie stu najlepszych uczniów ze wszystkich okręgów.

    Laureaci (maks. 30 uczniów), a także finaliści zawodów III stopnia Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej przy ubieganiu się o przyjęcie na studia wyższe posiadają uprawnienia określone w uchwałach senatów poszczególnych uczelni.

DOTYCHCZASOWE OSIĄGNIĘCIA

Wyniki osiągnięte przez młodzież z okręgu warszawskiego w dotychczasowych dwudziestu dwóch edycjach Olimpiady :

 • w eliminacjach szkolnych uczestniczyło łącznie 19 538 uczniów,
 • do eliminacji centralnych zakwalifikowało się 237 uczniów,
 • tytuł laureata uzyskało 67 uczniów.

Laureaci wywodzili się ze szkół:

 • ekonomicznych – 27 osób,
 • elektronicznej – 12 osób,
 • ogólnokształcących – 27 osób,
 • rolniczej – 1 osoba

    Uczniowie i ich nauczyciele za wyniki osiągnięte na szczeblu centralnym zostali uhonorowani wieloma nagrodami ufundowanymi przez sponsorów Olimpiady w postaci np. staży i praktyk w zagranicznych oddziałach banków polskich, udziałów w międzynarodowych sympozjach i szkoleniach o tematyce bankowej, giełdowej, ekonomicznej itp., a także nagrodami rzeczowymi i pieniężnymi.

     Komitet Okręgowy w Warszawie otrzymał w tym okresie następujące dyplomy uznania przyznane przez Komitet Główny OWE:

 • za zajęcie trzeciego miejsca w pięciu edycjach Olimpiady łącznie (trzynastu laureatów)
 • za zajęcie pierwszego miejsca w V Olimpiadzie (pięciu laureatów)
 • za zdobycie czterech tytułów laureata w VI Olimpiadzie
 • za zdobycie siedmiu tytułów laureata w IX Olimpiadzie (pierwsze miejsce)
 • za zdobycie siedmiu tytułów laureata w XII Olimpiadzie (pierwsze miejsce)
 • za zdobycie pięciu tytułów laureata w XIII Olimpiadzie
 • za zdobycie pięciu tytułów laureata w XVI Olimpiadzie
 • za zdobycie trzech tytułów laureata w XVIII Olimpiadzie
 • za zdobycie pięciu tytułów laureata w XIX Olimpiadzie
 • za zdobycie sześciu tytułów laureata w XX Olimpiadzie

Regulamin Olimpiady, adresy, telefony, kontakt

– na stronie www.pte.pl