13 września 2011

PTE Warszawa

Na terenie województwa mazowieckiego działa Oddział Warszawski (OW PTE) utworzony w marcu 1946 roku. Do jego obowiązków statutowych należy upowszechnianie wiedzy ekonomicznej poprzez :

  • Organizację szkoleń, seminaria, kursy i konferencje dla szerokiego grona odbiorców i członków PTE;
  • Organizowanie i prowadzenie Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej;
  • Prowadzenie działalności konsultacyjno-doradczej oraz informacyjnej w zakresie tematyki ekonomicznej;
  • Publikowanie wydawnictw dla potrzeb szkolenia oraz szerokiego odbiorcy;
  • Prowadzenie działalności na rzecz członków PTE, tj. organizowanie spotkań, prelekcji, konferencji, zjazdów a także imprez o charakterze towarzyskim.

Ostatnie lata działalności Oddziału Warszawskiego koncentrowały się wokół problematyki gospodarki rynkowej i integracji Polski z Unią Europejską.

Zgodnie ze Statutem PTE, paragraf 9.1:

” Członkiem zwyczajnym, po złożeniu pisemnej deklaracji członkowskiej, może być obywatel polski lub cudzoziemiec, posiadający wyższe lub średnie wykształcenie ekonomiczne, uczący się lub studiujący na kierunkach ekonomicznych w szkołach ponadgimnazjalnych lub wyższych, a także osoba wykonująca funkcje wymagające wiedzy ekonomicznej.”

 

Składka członkowska wynosi:

  • wpisowe – 10 zł
  • studenci i emeryci – 30 zł
  • pozostali – 60 zł

numer konta: 12 1020 1068 0000 1102 0001 8044


Deklaracja członkowska:

Formularz danych osobowych do celów podatkowych: